Mevzuat

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
MADDE 187
- (1) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek,

b) Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek,

 c) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

 ç) Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek,

d) Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,

e) Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler yürütmek,

f)  Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek,

g) Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek,

ğ) Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları , mahalli idareler ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek,

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi

Gençlik Merkezleri Yönetmeliği